Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Topbar pictogram
 

Privacybeleid

Deze website wordt geëxploiteerd door Parc Estate Recreatiemakelaars B.V.

Parc Estate hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij hiermee omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Parc Estate houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
  • het verwerken van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor het betreffende doel;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten respecteren.

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens hieronder.

Contactgegevens:
Parc Estate Recreatiemakelaars B.V.
Oud Kerkhof 4
8601 EE Sneek
www.parcestate.com
info@parcestate.com
Tel. +31 (0) 513 62 70 50

Parc Estate is gespecialiseerd in de verkoop van recreatiewoningen en bemiddelt bij de aan- en de verkoop hiervan. Wij werken voor particuliere opdrachtgevers en ook voor zakelijke opdrachtgevers, zoals projectontwikkelaars en aannemers.

In het eerste gedeelte van dit privacy beleid treft u inlichtingen aan aangaande de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens. Wij vragen om persoonsgegevens wanneer u op de hoogte gehouden wilt worden van ons aanbod middels digitale mailings en tevens wanneer u een recreatiewoning wenst aan te kopen of via onze organisatie wenst te verkopen.

Verderop in dit document vindt u informatie omtrent het voldoen aan de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering Terrorisme (WWFT). Op basis hiervan dienen wij aanvullende gegevens van u te vragen wanneer wij een bemiddelingsopdracht voor verkoop met u aangaan. Ditzelfde geldt bij het afsluiten van een koopovereenkomst.

Tot slot worden in dit privacy beleid inlichtingen verschaft over ons gebruik van cookies en vergelijkbare technieken.

Verwerking van persoonsgegevens van kopende en verkopende partijen

Persoonsgegevens van kopers en opdrachtgevers (verkopers) worden door Parc Estate verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • administratieve doeleinden;
  • communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
  • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • de overeengekomen opdracht c.q. de tot stand gekomen overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • voornaam, achternaam en geslacht;
  • adres en woonplaats;
  • geboorteplaats en datum;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • burgerlijke staat.
  • rekeningnummer

In verband met wetgeving (WWFT) dienen wij aanvullende gegevens te verzamelen; meer informatie hieromtrent vindt u onder het desbetreffende kopje in dit privacy document.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect en en/of geïnteresseerde worden door Parc Estate verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • informatieverstrekking middels digitale mailings, nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;
  • u te kunnen bellen of te mailen indien nodig, om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • mondelinge toestemming, toestemming via website, afgifte visitekaartje en/of via koppeling social media.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Parc Estate de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • voornaam, achternaam en geslacht;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden door Parc Estate opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • dat u gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde.
  • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen doorgeven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Bij het afsluiten van een koopovereenkomst worden uw gegevens doorgegeven aan de partij met wie u de overeenkomst aangaat, aan het betrokken notariskantoor, het parkmanagement en de parkadministratie.

Wij maken gebruik van derden voor het:

  • verzorgen van de internetomgeving;
  • voldoen aan het AVG-programma;
  • verzorgen van de (financiële) administratie;
  • verzorgen van digitale mailings, uitnodigingen etc.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers­overeen­komst hebben afgesloten. Met de verwerkers maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Parc Estate verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. (Wel werken wij met Google en AgileCRM, welke partijen gecertificeerd zijn onder het EU-US privacy shield.)

Minderjarigen

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u als ouder of voogd ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons, dan verwijderen wij deze informatie.

Bewaartermijn

Parc Estate bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en om ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • alle personen die namens Parc Estate van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Parc Estate en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@parcestate.com.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering Terrorisme (WWFT)

In verband met de WWFT dienen wij, naast de gegevens die benodigd zijn voor het opstellen van de bemiddelingsovereenkomsten en/of koopovereenkomst, aanvullende gegevens van u te vragen.

Zowel van de verkoper als van de koper dienen wij een kopie te ontvangen van een geldig  legitimatiebewijs. In verband met de bescherming van de persoonsgegevens adviseren wij om duidelijk diagonaal over dit duplicaat te vermelden dat dit een kopie betreft, ten behoeve waarvan u deze kopie verstrekt en de datum waarop u deze kopie verstrekt. Wij hoeven niet te beschikken over uw burgerservicenummer en daarom verzoeken wij u dit door te halen.

Indien wij de verkopende partij, die een bemiddelingsovereenkomst met ons aangaat, niet persoonlijk ontmoeten bij het verstrekken van deze opdracht, dan dient er op basis van de WWFT een verscherpt cliëntenonderzoek plaats te vinden. Wij vragen dan om een originele WOZ-beschikking van het desbetreffende (recreatie)woning of anders om een kopie van een bankrekeningafschrift, waaruit blijkt dat opdrachtgever daadwerkelijk de eigenaar is van de desbetreffende (recreatie)woning. Over voormelde stukken dienen wij te beschikken, voordat onze dienstverlening start.

Cookies en vergelijkbare technieken

Parc Estate gebruikt cookies. Deze zijn onder te verdelen in:

  • functionele cookies. Deze dienen bijvoorbeeld het gebruikersgemak. Als u al eens was ingelogd, hoeft u dat niet steeds opnieuw te doen;
  • analytics/monitoring cookies. Wij maken gebruik van Google Analytics;
  • marketing/targeting cookies. Dit zijn bijvoorbeeld onze campagnes via Google Adwords. Zo wordt ingespeeld op uw interesse middels online marketing. Zo kunnen we door middel van remarketing mensen die onze website eerder hebben bezocht weer terughalen naar onze site.

Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Het is mogelijk dat uw IP-adres en uw klikgedrag worden onthouden. Verder wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Parc Estate tussen zit.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Wel wijzen wij erop dat het uitzetten van cookies het gebruik van onze en andere websites kan beperken.

Vergunningen

Elk bouwplan krijgt te maken met een vergunningentraject. Er wordt gekeken of uw bouwplan past binnen het bestemmingsplan en daarnaast heeft u te maken met vergunningen die de gemeente moet verlenen, zoals milieuvergunningen. Parc Estate heeft veel ervaring met het vergunningentraject voor recreatief vastgoed. U kunt bij ons terecht voor advies over de mogelijkheden van uw bouwplannen. Daarnaast gaan wij namens u in gesprek met gemeenten, eventuele bezwaarprocedures afhandelen en overleggen met de architect. 

Meer informatie

Sluiten

Exploitatie

Beheer

Een kwalitatief, veilig en waardevast recreatiepark dat professioneel beheerd wordt, ligt beter in de markt en is makkelijker verhuurbaar. Omdat de woningen veelal onder een Vereniging Van Eigenaren vallen, is het opstellen van reglementen met betrekking tot het park en onderhoud een vereiste. Om een park op een hoog niveau te houden betalen de eigenaren hiervoor jaarlijkse parkkosten. 

Juridische structuur

Er zijn verschillende juridische structuren mogelijk om uw belangen als eigenaar te behartigen. Wij zijn op dit gebied altijd up-to-date en adviseren u graag.

Verhuur

Locatie, omvang, doelgroep en sfeer zijn bepalende factoren bij de keuze voor een verhuurder. Er zijn veel organisaties actief in de recreatieve sector, maar welke partij past bij uw project? Een juiste keuze waarborgt de kwaliteit van de gastbeleving en daarmee het rendement van uw bezit. Vraag ons gerust om advies. 

Inrichting

Kies voor het materiaalgebruik, de sfeer en de inrichting die past bij uw doelgroep. Dat draagt bij aan meer verhuur en vaak ook snellere verkoop. Bij de meeste professionele verhuurders is het afnemen van een pakket overigens verplicht.

Meer informatie

Sluiten

Realisatie

Bouw

Geeft de aannemer u de juiste aanneemsom? Heeft de aannemer alle aspecten uit de technische omschrijving meegenomen zodat u niet voor meerwerk komt te staan?

Voordat u een aannemer opdracht geeft om te gaan bouwen, is het belangrijk te weten wát u wilt (en mag) bouwen. Wat is uw doelgroep? Hoe is de marktsituatie? Welke aannemer past het beste bij uw project? Zijn er beperkende factoren waar u rekening mee moet houden? Op al deze punten en meer kunnen wij u begeleiden en adviseren. 

Branding & positionering

Een eigen identiteit maakt een park uniek en onderscheidend van andere parken. Daarnaast speelt ook het bereiken van de juiste doelgroep een rol voor een succesvolle verkoop. Een specifieke doelgroep vraagt om een specifieke branding en positionering. Een stap die nog wel eens wordt overgeslagen, maar het verschil kan maken tussen niet en wel verkopen van de recreatiewoningen. Samen kunnen we een strategie ontwikkelen voor het succesvol in de markt zetten én verkopen van uw project.

Verkoop

Wilt u de grond en/of woningen verkopen? Het netwerk van Parc Estate staat u ter beschikking. Een breed netwerk; van particuliere kopers die willen genieten van een tweede huis, tot grote investeerders. 

Meer informatie

Sluiten

Aanmelden Plus Deal

Annuleren

Contact opnemen

Annuleren

Aanmelden voor nieuwsbrief

Annuleren

Brochure aanvragen

Annuleren